การลงทะเบียน

การลงทะเบียนเป็นการขออนุญาตตัวโรงงานในที่ดินแปลงใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการอนุญาตจาก กนอ. หากท่านผู้ประกอบการมีใบอนุญาตฯ แล้วไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ สำหรับท่านที่ไม่มี Username&Password กรุณาใช้ช่องทาง ลืมรหัสผ่าน

เงื่อนไขข้อตกลงในการลงทะเบียนและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Permission & Privilege - EPP

การลงทะเบียนขอใช้บริการระบบ การลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ที่ประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการค้าและการบริการในนิคมอุตสาหกรรม โดยผู้ลงทะเบียนต้องศึกษารายละเอียดการใช้ระบบ EPP เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ หรือ ที่เว็บไซต์ กนอ. หรือข้อความด้านล่างให้เรียบร้อยก่อน และต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการด้วย จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอ Username และ Password สำหรับการใช้ระบบ EPP สำหรับการลงมะเบียนนี้ ต้องทำเฉพาะผู้ลงทะเบียนรายใหม ที่ยังมิได้รับ Username และ Password เท่านั้น หลังจากนี้สามารถที่จะนำ Username และ Password ที่ได้รับมาเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบได้ทันที โดยมิต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งแต่อย่างใด Username และ Password เมื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้บริการระบบและได้รับอนุมัติจากทางเจ้าหน้าที่ กนอ. แล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password ซึ่งจะสามารถขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตาม Link ที่จะแจ้งไปทาง E-Mail ข้อมูลของผู้ลงทะเบียน กนอ. จะนำไปใช้เพื่อการดำเนินการภายใน กนอ. เท่านั้น และหากผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลต่างๆ เป็นเท็จ กนอ. ขอสงวนสิทธิการเพิกถอนสิทธิ หรือระงับสิทธิ หรือไม่อนุมัติ Username และ Password โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ประกอบการเข้าระบบ ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบคำขออนุญาตผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทันทีโดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับและทำการแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบบได้แจ้ง โดยผู้ประกอบการรับรองว่ารายการและเอกสารที่แจ้งไว้เป็นความจริงทุกประการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ Log in เข้าระบบ เพื่อพิจารณาคำขอใบอนุญาตและเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด ก็จะดำเนอนส่งไปขออนุญาตยังผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาตต่อไป การแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบผลการพิจารณา ระบบจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลการพิจารณาทาง E-Mail หากมีการออกใบอนุญาตและ/หรือการทำนิติกรรมใด ๆ จะแจ้งให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการที่ กนอ. หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรรมที่โรงงานตั้งอยู่ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง

  1. การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา
  2. การยืนคำอนุญาตผ่านระบบ EPP จะถือเสมือนการยืนคำขออนุญาตทางเอกสารความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทยังคงเดิมเสมือนการยืนคำขอทางเอกสารด้วยตนเอง
  3. เมื่อท่านได้รับ Username และ Password แล้ว ขอให้ท่านโปรดระวังในการเผยแพร่ Username และ Password ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำไปใช้อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นแห่งการนำ Username และ Password ไปใช้
  4. ต้องเก็บเอกสารหลักฐานตัวจริงไว้ เพื่อการตรวจสอบจาก กนอ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าของรับรองว่าคำขอลงทะเบียน และคำขออนุญาตต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้กับ กนอ. เป็นความจริงและเข้าใจในข้อตกลงในการยืนคำขอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงข้อควรระวังโดยตลอดแล้วตกลงรับที่จะปฏิบัติ และยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลงในการยื่นคำขอทุกประการ